Služby

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

V oblasti bezpečnosti práce vykonávam služby autorizovaného bezpečnostného technika v zmysle § 24 zákona č.124/2006 Z.z v znení neskorších predpisov.

 

Rozsah služieb a činností : 

 • Zabezpečenie výkonu autorizovaného bezpečnostného technika priamo u objednávateľa,
 • Komplexné poradenstvo v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, pracovného prostredia 
 • Vypracovanie (aktualizácia) zákonnej dokumentácie pre zamestnávateľov z oblasti BOZP
 • Posúdenie a následné spracovanie písomného dokumentu o posúdení rizika pri výkone činností zamestnancov
 • Poradenstvo pri šetrení pracovných úrazov
 • Príprava kompletných podkladov pri vzniku pracovného úrazu
 • Zastupovanie objednávateľa pri šetrení závažného pracovného úrazu
 • Organizovanie oboznamovania (vedúcich) zamestnancov
 • Vykonávanie pravidelných prehliadok stavu BOZP priamo na pracovisku

Ochrana pred požiarmi

Na požiadanie zabezpečujem a vykonávam kompletný servis v plnení povinností zamestnávateľa vyplývajúci z § 4 a 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a jeho vykonávajúcich právnych predpisov najmä vyhl. MV SR č. 121/2002 Z.z. o  požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Rozsah činností v oblasti OPP :

 • Zabezpečenie výkonu požiarneho technika priamo u objednávateľa
 • Vypracovanie (aktualizácia) dokumentácie OPP v zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z. Z. O ochrane pred požiarmi a vyhl. MV SR č. 121/2002 Z. Z. V znení neskorších predpisov.
 • Zabezpečenie a vykonanie povinného školenia o ochrane pred požiarmi
 • Zabezpečenie vykonania preventívnych protipožiarnych prehliadok všetkých objektov a priestorov objednávateľa
 • Zabezpečenie kontrol,  úplnosti, vhodnosti a účinnosti hasiacich prístrojov.
 • Zabezpečenie kontroly, úplnosti hydrantov
 • V súčinnosti s odberateľom dodávateľ zostaví protipožiarne hliadky z radov zamestnancov, prípadne iných osôb, na ktorých sa s odberateľom dohodne a stanoví rozsah práv a povinností týchto hliadok pri ich preventívnej činnosti a pre prípad zásahu
 • Zastupovať odberateľa po odbornej stránke pri konaní a kontrolách štátneho požiarneho dozoru
 • Poskytovať požadované informácie a poradenstvo v oblasti ochrany pred požiarmi

Pracovná zdravotná služba (od 01.12.2017 iba formou subdodávateľa) 

V zmysle novely zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene zákonov sú všetci zamestnávatelia povinní zabezpečiť zdravotný dohľad pre svojich zamestnancov.

Pracovná zdravotná služba (PZS) je odborná a poradenská služba pre zamestnávateľov v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci.

Rozsah činností v oblasti  PZS :

 • hodnotenie faktorov práce a pracovného prostredia a spôsob vykonávania práce z hľadiska ich možného vplyvu na zdravie zamestnancov,
 • posudzuje rizika pre všetky pracovné činnosti, pri ktorých sú zamestnanci vystavení, alebo môžu byť vystavení rizikám súvisiacim s expozíciou faktorov pracovných podmienok,
 • navrhuje zamestnávateľovi opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika,
 • vypracúva návrhy na zaradenie prác do kategórií z hľadiska zdravotných rizík,
 • podporuje prispôsobovanie práce a pracovných podmienok zamestnancom z hľadiska ochrany zdravia,
 • poskytuje primerané poradenstvo zamestnávateľovi a zamestnancom pri
 1. Plánovaní a organizácii práce a odpočinku zamestnancov vrátane usporiadania pracovísk a pracovných miest a spôsobu výkonu práce z hľadiska ochrany zdravia,
 2. Ochrane zdravia pred nepriaznivým vplyvom faktorov práce a pracovného prostredia alebo technológií, ktoré sa používajú alebo plánujú používať,

Zúčastňuje sa na:

 • vypracúvaní programov ochrany a podpory zdravia zamestnancov,
 • zlepšovaní pracovných podmienok a na vyhodnocovaní nových zariadení a technológií zo zdravotného hľadiska,
 • organizovaní vzdelávania vybraných zamestnancov na poskytovanie prvej pomoci.

Ďalšia činnosť PZS :

 • vypracovanie dokumentácie PZS
 • určenie obsahu lekárničiek
 • vykonávanie hodnotenie zdravotného rizika raz za rok a pri každej podstatnej zmene

pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika a kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík.

Uvedené služby vykonávam podľa zmluvy komplexne, alebo jednorázovo, podľa požiadaviek klienta.

 V prípade akýchkoľvek nejasností a otázok ma neváhajte kontaktovať.